پرسنل

بیمارستان قائم (عج)

  مسئولیت نام نام خانوادگی پست الکترونیک تلفن  
  منشی گروه راضیه هراتی   haratir1[at]mums.ac.ir  38012469  
  کارشناس آموزشی  اعظم زید آبادی   zeydabadia2[at]mums.ac.ir  38417451  

بیمارستان امام رضا (ع)

  مسئولیت نام نام خانوادگی پست الکترونیک تلفن  
  منشی گروه  نجمه زرگری   zargarin[at]mums.ac.ir  38593045  
  کارشناس آموزشی محبوبه حسین زاده   hosinzadehm8[at]mums.ac.ir  38593045  

بیمارستان دکتر شیخ 

  مسئولیت نام نام خانوادگی پست الکترونیک تلفن  
  منشی گروه  سیده سعیده  سید حسینی  hoseinis4[at]mums.ac.ir  37273943  
  کارشناس آموزشی  محبوبه  حسین زاده    hosinzadehm8[at]mums.ac.ir  37273943  

بیمارستان اکبر

  مسئولیت نام نام خانوادگی پست الکترونیک تلفن  
  منشی گروه          
  کارشناس آموزشی