پیشکسوتان

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

آقای دکتر محمد تقی صراف

2

آقای دکتر عبدالعلی خوارزمی

3

آقای دکتر محمد هادی امیریان

4

خانم دکتر نصرت لطفی

5

خانم دکتر سیمین پرتوی

6

آقای دکتر احمد هاشم زاده

7

آقای دکتر افتخار محمودی

8

آقای دکتر محسن جعفرزاده

9

آقای دکتر علیرضا مدرسی

10

آقای دکتر محسن حری

11

آقای دکتر سید جواد پریزاده