مسئولین

  عنوان مسئولیت نام و نام خانوادگی  
  مدیر گروه دکتر غلام علی معموری  
  ریاست بخش قائم دکترسید علی جعفری  
  معاون گروه دکتر عبدالکریم حامدی  
  ریاست بخش امام رضا دکتر محمد حسن اعلمی   
  معاون آموزشی  بیمارستان قائم دکتر مهران بیرقی طوسی   
  معاون آموزشی بیمارستان شیخ دکتر محمد اسماعیلی   
  معاون آموزشی بیمارستان امام رضا  دکتر نصرت قائمی
 
  مسئول رزیدنت ها دکتر آنوش آذرفر   
  مسئول پزشکی عمومی دکتر علی خاکشور   
  معاونت پژوهشی دکتر حسن بسکابادی   
  مسئول کنفرانس مشترک موارد جالب
دکتر حمید فرهنگی 
 
  مسئول کنفرانس مشترک رادیولوژی
 دکتر پیمان اشراقی
 
  معاونت کمیته آموزشی گروه
دکتر احمد شاه فرهت
 
  مسئول سایت
دکتر مهران بیرقی طوسی   
  مسئول برنامه ریزی برنامه های آموزشی
دکتر حمید آهنچیان