کتاب غدد


 
 
 
 

(به همراه آخرین توصیه های آکادمی طب کودکان آمریکا )

دکتر رحیم وکیلی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

 
 
 
 
 

2. كتواسيدوز ديابتي دركودكان و نوجوان

دكتر رحيم وكيلي

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              6. مدیریت مراقبتهاي تغذیه ای در دیابت کودکان

                                                                                               ترجمه و تدوين
                                                                                        زهرا سعيد رضايي کارشناس تغذيه بيمارستان امام رضا (ع)
 
                                                                                      
 
                                                                                                      
                                                                                                                                     تدوين:
                                                                                                           دکتر رحيم وکيلي- دکتر پرستو فاضلي