بخش اورژانس

تخصص کودکان
استادیار
برنامه آموزشی
دستیاران
دکتر هوشمند- دکتر ترابیان- دکتر نوده شریفی