بخش نفرولوژی

اساتید 
 
فوق تخصص کلیه کودکان
 دانشیار
فوق تخصص کلیه کودکان
دانشیار
دکتر آنوش آذرفر
فوق تخصص کلیه کودکان
استادیار
دستیاران فوق تخصصی
دکتر سروري-دکتر  محمود ملک نژاد-دکتر جلیل مشاری
دستیاران
دکتر هوشیار- دکتر حیدری- دکتر صفار
کتاب مبانی طب کودکان نلسون مباحث نفرولوژی، اورولوژی,بیماریهای متابولیک ارثی ، آب و الکترولیت
برنامه آموزشی