بخش هماتولوژی - آنکولوژی

اساتید
 متخصص خون کودکان
دانشیار
 فوق تخصص خون کودکان 
دانشیار
 فوق تخصص خون کودکان
 استادیار
  فوق تخصص خون کودکان
استادیار
دستیاران
دکتر اقبال- دکتر حصاری- دکتر احمدیان
برنامه آموزشی
برنامه آموزشی اعضای هیئت علمی بخش هماتولوژي – انكولوژی
منابع آموزشی
کتاب مبانی طب کودکان نلسون مباحث رشد طبیعی ، بیماریهای خون، بیماریهای متابولیک ارثی ،
بیماریهای تغذیه ای