بخش گوارش

اساتید
متخصص گوارش كودكان
(استاد)
فوق تخصص گوارش كودكان
 (دانشيار)
فوق تخصص گوارش کودکان
استادیار
دستیاران
دکتر ابراهیمی- دکتر حسینعلیزاده
برنامه آموزشی
منابع آموزشی
کتاب مبانی طب کودکان نلسون مباحث رشد طبیعی ، بیماریهای گوارش و کبد،
بیماریهای متابولیک ارثی ، بیماریهای متابولیک تغذیه ای