نوزادان

اساتید
فوق تخصص نوزادان
استاد
 فوق تخصص نوزادان

دانشیار
فوق تخصص نوزادان
دانشیار
فوق تخصص نوزادان
استادیار
 دستیار فوق تخصصی
 دکتر فاطمه زغیبی زاده
دستیاران
 دکتر رخشانی- دکتر طالبی- دکتر ناصری
منابع آموزشی
  کتاب مبانی طب کودکان نلسون مباحث رشد طبیعی ، بیماریهای نوزادان، بیماریهای متابولیک ارثی ، بیماریهای  تغذیه ای
برنامه آموزشی
راهنماي باليني مراقبتهای اتاق زایمان
چک لیست عملکرد