خانم دكتر پرتوي

روز/ ساعت

9-8

10-9

11-10

12-11

13-12

شنبه

شركت در گزارش صبحگاهي

مطالعه و پژوهش و پاسخگويي به دانشجويان

یکشنبه

شركت در گزارش صبحگاهي و ويزيت تمام بخش گوارش/ معرفي گرافي هاي جالب

معرفي گرافي هاي جالب

 

---

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

دوشنبه

گراندراند

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

سه شنبه

گزارش صبحگاهي ژورنال كلاب يا كنفرانس آموزشي

مطالعه و پژوهش و پاسخگويي به دانشجويان

شركت در كميسيون بيماران مشكل دار گوارشي

چهارشنبه

شركت در كنفرانس راديولوژي

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

پنجشنبه

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان و شركت در كنفرانس هفتگي بيمارستان

توضيحات

، شركت در جلسات دفاع از پايان نامه هر ماه دوبار، شرکت در جلسات طرح هاي پژوهشي ماهيانه يکبار

هر سه ماه، يك كلاس تئوري براي استاژرها ساعت 14 تا 16 طبق برنامه تنظيمي گروه

هر ماه يك کلاس PBL استاژر و یک کلاس PBL انترن ساعت 30/11 تا 30/12 طبق برنامه تنظيمي گروه