آقاي دكتر جعفری

روز/ ساعت

9-8

10-9

11-10

12-11

13-12

14-13

 

شنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي

ویزیت و راند بخش با دانشجویان

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

 

آندوسکوپی

 

يكشنبه

کلینیک CF

 

دوشنبه

شرکت درگراندراند

مطالعه و پژوهش                  و پاسخگوئي به دانشجويان

اتاق عمل بیمارستان دکتر شیخ

 

سه شنبه

شركت در مورنينگ

ژورنال كلاب يا كنفرانس آموزشي

کمیسیون مشترک گوارش کودکان

ویزیت و راند بخش با دانشجویان

آندوسکوپی

مطالعه و پژوهش

و پاسخگوئي به دانشجويان

 

چهارشنبه

کلاس رادیولوژی

ویزیت و راند بخش با دانشجویان

درمانگاه

 

پنجشنبه

مطالعه، پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

ویزیت و راند بخش با دانشجویان و شركت در كنفرانس هفتگي بيمارستان

 

توضيحات

هر سه ماه، يك كلاس تئوري براي استاژرها ساعت 14 تا 16 طبق برنامه تنظيمي گروه

هر ماه يك کلاس PBL استاژر و یک کلاس PBL انترن ساعت 30/11 تا 30/12 طبق برنامه تنظيمي گروه