آقاي دكتر حیدریان

روز/ ساعت

9-8

30/10-9

12-30/10

13-12

شنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي

ویزیت و راند بخش با دانشجویان

درمانگاه

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

يكشنبه

كنفرانس هاي آموزشي

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

دوشنبه

شرکت درگراندراند

ویزیت و راند بخش با دانشجویان

 

كنفرانس هاي آموزشي

 

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

سه شنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي

ژورنال كلاب يا كنفرانس آموزشي

ویزیت و راند بخش با دانشجویان

چهارشنبه

كنفرانس راديولوژي

ویزیت و راند بخش با دانشجویان

پنجشنبه

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

ویزیت و راند بخش با دانشجویان و شركت در كنفرانس هفتگي بيمارستان

توضيحات

هر سه ماه، يك كلاس تئوري براي استاژرها ساعت 14 تا 16 طبق برنامه تنظيمي گروه

هر ماه يك کلاس PBL استاژر و یک کلاس PBL انترن ساعت 30/11 تا 30/12 طبق برنامه تنظيمي گروه