خانم دكتر خاتمي

روز/ ساعت

9-8

11-9

12-11

13-12

شنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي

ویزیت و راند بخش با دانشجویان

مطالعه، پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

يكشنبه

كنفرانس آموزشي

مطالعه، پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

دوشنبه

شرکت درگراندراند

مطالعه، پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

سه شنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي و ژورنال كلاب يا كنفرانس آموزشي

كنفرانس رزيدنت

مطالعه، پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

چهارشنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي

 

پنجشنبه

مطالعه، پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

مطالعه، پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان + كنفرانس

توضيحات

هر سه ماه، يك كلاس تئوري براي استاژرها ساعت 14 تا 16 طبق برنامه تنظيمي گروه

هر ماه يك کلاس PBL استاژر و یک کلاس PBL انترن ساعت 30/11 تا 30/12 طبق برنامه تنظيمي گروه