خانم دكتر خالصی

روز/ ساعت

9-8

5/11-5/9

5/12-5/11

5/13-5/12

شنبه

شركت در مورنينگ ريپورت

راند باليني و ويزيت

كنفرانس درون بخشي

ويزيت بيماران بستري جديد

يكشنبه

مطالعه- پژوهش و پاسخگويي به دانشجويان

دوشنبه

شركت در گراندراند

سه شنبه

مورنينگ ريپورت ژورنال كلاب

يا كنفرانس آموزشي

چهارشنبه

كنفرانس راديولوژي

كنفرانس درون بخشي

پنجشنبه

فلوشيپ پژوهشي

توضيحات

هر سه ماه، يك كلاس تئوري براي استاژرها ساعت 14 تا 16 طبق برنامه تنظيمي گروه

هر ماه يك کلاس PBL استاژر و یک کلاس PBL انترن ساعت 30/11 تا 30/12 طبق برنامه تنظيمي گروه

هر ماه يك كلاس در skill lab براي استاژرها ساعت 12 تا 30/13 طبق برنامه تنظيمي گروه