آقاي دكتر خوارزمي

روز/ ساعت

9-8

12-9

13-12

شنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي

ویزیت و راند بخش با دانشجویان

مطالعه، پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

يكشنبه

حضور در بنياد سرور

دوشنبه

شرکت درگراندراند

سه شنبه

شركت در مورنينگ ريپورت

ژورنال كلاب يا كنفرانس آموزشي

چهارشنبه

شركت در كنفرانس راديولوژي

پنجشنبه

مطالعه، پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

ویزیت و راند بخش با دانشجویان

شركت در كنفرانس هفتگي بيمارستان

توضيحات

هر سه ماه، دو كلاس تئوري براي استاژرها ساعت 14 تا 16 طبق برنامه تنظيمي گروه

هر ماه يك کلاس PBL استاژر و یک کلاس PBL انترن ساعت 30/11 تا 30/12 طبق برنامه تنظيمي گروه

شركت در كميته اخلاق دانشگاه روزهاي شنبه به صورت هفته در ميان

شركت در برنامه هاي علمي و عام المنفعه راديو و تلويزيون 4 نوبت در سال

ارزشيابي دوره اي از بخش هاي كودكان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور سالي 4 نوبت

شركت در جلسات هيئت امناء بنياد سرور 4 نوبت در سال يك روز كامب از صبح تا عصر

آمادگي براي برگزاري جشنواره سرور كه هر 2 سال يكبار برگزار مي گردد و تاكنون 4 نوبت برگزار شده است

شركت در جلسات طرح سؤال تهران جهت بورد