آقاي دكتر سعيدي

روز/ ساعت

9-8

10-9

30/12-10

14-30/12

شنبه

مطالعه، پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

ويزيت نوزادان post NICU

ويزيت نوزادان اورژانس

ويزيت نوزادان طبيعي

(بسته به چرخش)

ويزيت بيماران NICU + راند عمومي روزانه بخش، كنفرانس و ژورنال كلاب (30/12- 10)

مطالعه، پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

يكشنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي

دوشنبه

كلاس پرستاري نوزادان

در چرخش NICU

سه شنبه

مطالعه، پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

چهارشنبه

كنفرانس راديولوژي

پنجشنبه

مطالعه، پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

درمانگاه (نيمه اول ماه)

توضيحات

هر سه ماه، دو كلاس تئوري براي استاژرها ساعت 14 تا 16 طبق برنامه تنظيمي گروه

هر ماه يك کلاس PBL استاژر و یک کلاس PBL انترن ساعت 30/11 تا 30/12 طبق برنامه تنظيمي گروه

هر دوره سه ماهه در هر چرخش يك كلاس در skill lab  براي اينترن ها ساعت 30/11 تا 30/12 جمعاً 3 كلاس  طبق برنامه تنظيمي گروه