آقاي دكتر کیانی

روز/ ساعت

9-8

10-9

11-10

12-11

13-12

شنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي

درمانگاه

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

يكشنبه

درمانگاه و اتاق عمل بیمارستان دکتر شیخ

دوشنبه

شرکت درگراندراند

ویزیت و راند بخش با دانشجویان + آندوسکوپی بیماران

 

مطالعه، پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

سه شنبه

شركت در مورنينگ

ژورنال كلاب يا كنفرانس آموزشي

کمیسیون مشترک گوارش کودکان

ویزیت و راند بخش با دانشجویان

آندوسکوپی

چهارشنبه

کلاس رادیولوژی

ویزیت و راند بخش با دانشجویان

آندوسکوپی

پنجشنبه

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

ویزیت و راند بخش با دانشجویان و شركت در كنفرانس هفتگي بيمارستان

توضيحات

هر سه ماه، يك كلاس تئوري براي استاژرها ساعت 14 تا 16 طبق برنامه تنظيمي گروه

هر ماه يك کلاس PBL استاژر و یک کلاس PBL انترن ساعت 30/11 تا 30/12 طبق برنامه تنظيمي گروه 12

هر ماه يك كلاس در skill lab براي استاژرها ساعت 12 تا 30/13طبق برنامه تنظيمي گروه