آقاي دكتر معموري

روز/ ساعت

9-8

12-9

13-12

شنبه

شركت در مورنينگ ريپورت هفته در ميان و  مطالعه، پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

ويزيت نوزادان post NICU

ويزيت نوزادان اورژانس

ويزيت نوزادان طبيعي

(بسته به چرخش)

ويزيت بيماران NICU + راند عمومي روزانه بخش، كنفرانس و ژورنال كلاب (30/12- 10)

مطالعه، پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

يكشنبه

مورنينگ مشترك زنان- نوزادان

دوشنبه

كلاس پرستاري نوزادان

در چرخش NICU

سه شنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي ژورنال كلاب يا كنفرانس آموزشي

چهارشنبه

كنفرانس راديولوژي

پنجشنبه

مطالعه، پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

ويزيت نوزادان post NICU

ويزيت نوزادان اورژانس

ويزيت نوزادان طبيعي

(بسته به چرخش)

ويزيت بيماران NICU + راند عمومي روزانه بخش، كنفرانس و ژورنال كلاب (30/12- 10)

 

توضيحات

هر سه ماه، يك كلاس تئوري براي استاژرها ساعت 14 تا 16 طبق برنامه تنظيمي گروه

هر ماه يك کلاس PBL استاژر و یک کلاس PBL انترن ساعت 30/11 تا 30/12  طبق برنامه تنظيمي گروه

-شنبه ها: 30/12-11 هفته درماني جلسه هيئت تحريريه دانشكده پزشكي مشهد

-جلسات كميته ارتقاء روز هاي سه شنبه بيمارستان قائم (عج) ساعت 12-10 و روزهاي شنبه يا پنجشنبه همين ساعت  بيمارستان امام رضا (ع)

-جلسات فرهنگستان علوم پزشكي چهارشنبه ها به صورت ماهانه در تهران

-جلسات هيئت امناء خراسان شمالي سالي 3 تا 4 بار در تهران يا بجنورد

-جلسه دفتر مجله نوزادان هر 3 ماه بيمارستان قائم اتاق پزشك نوزادان(اتاق دكتر سعيدي)

جلسات مركز تحقيقات نوزادان به صورت ماهانه ساعت 12-10 بيمارستان امام رضا (ع)

-جلسه گزارش صبحگاهي مشترك نوزاد- مادران به طور چرخشي با ساير اعضاي نوزادان در هفته اي يك جلسه از ساعت 30/8-30/7 يكشنبه ها

-جلسات طرح سؤال تهران جهت بورد تخصصي