آقاي دكتر حامدي

ایام هفته

9-8

10-9

11-10

12-11

13-12

شنبه

گزارش صبحگاهي  بيمارستان امام رضا (ع) ( 4 ماه در سال)

ويزيت

 

مطالعه و پژوهش

و فعاليتهاي اجرائي

یکشنبه

گراند راند

 

دوشنبه

شركت در گزارش صبحگاهي بيمارستان امام رضا (ع)

ويزيت + درمانگاه

سه شنبه

 

مطالعه و پژوهش

و فعاليتهاي اجرائي

 

ويزيت

چهارشنبه

 

 

پنجشنبه

توضيحات

درمانگاه: هر سه ماه يكبار (ماه اول هر فصل) دوشنبه ها5/11-5/9، ويزيت بخش عفوني 4 ماه در سال، مابقي ماهها مطالعه و پژوهش و فعاليتهاي اجرائي،  يك جلسه كلاسPBL در هر ماه، سه جلسه كلاس تئوري در هر دوره