خانم دكتر قائمي

ایام هفته

9:00-8:00

11- 9

13:30-11:30

شنبه

شركت در گزارش صبحگاهي  بيمارستان امام رضا (ع)

درمانگاه غدد

یکشنبه

جلسه مشترك با جراحان اطفال

راند

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

دوشنبه

شركت در گزارش صبحگاهي بيمارستان امام رضا

ويزيت+ مطالعه و پژوهش

كنفرانس غدد و  ويليامزخواني نورومتابوليك

سه شنبه

درمانگاه ديابت

چهارشنبه

متابوليسم

 

ويزيت + مطالعه و پژوهش

ژورنال كلاب

پنجشنبه

كنفرانس راديولوژي

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

توضيحات

يك جلسه  كلاس PBL  در هر ماه، سه جلسه كلاس تئوري در هر دوره، ويزيت بخش غدد 4 ماه در سال