آقاي دكتر حري

ایام هفته

9-8

10-9

11-10

12-11

13-12

شنبه

شركت در گزارش صبحگاهي  بيمارستان امام رضا (ع)

ویزیت و راند با دانشجویان

 

 

 

ویزیت و راند با دانشجویان و کنفرانس

 

 

 

مطالعه و پژوهش

و پاسخگوئي به دانشجويان

 

 

یکشنبه

راند عمومی

دوشنبه

اکوکاردیو گرافی

سه شنبه

کاتتریسم و انژیوگرافی

ژورنال کلاب

 

کاتتریسم و انژیوگرافی

 

ویزیت و راند با دانشجویان

چهارشنبه

کاتتریسم و انژیوگرافی

درمانگاه قلب کودکان

پنجشنبه

شرکت در کنفرانس عمومی

ویزیت و راند با دانشجویان

توضيحات

يك جلسه كلاسPBL در هر ماه، يك جلسه كلاس تئوري در هر دوره