آقاي دكتر ساسان

ایام هفته

9-8

10-9

11-10

12-11

13-12

شنبه

شركت در گزارش صبحگاهي

بيمارستان امام رضا(ع) (4 ماه در سال)

 

ويزيت

 

 

مطالعه و پژوهش

و پاسخگوئي به دانشجويان

یکشنبه

گراند راند

 

دوشنبه

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي

به دانشجويان

ويزيت + درمانگاه

سه شنبه

شركت در گزارش صبحگاهي بيمارستان امام رضا(ع)

 

چهارشنبه

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي

به دانشجويان

                                ويزيت

 

پنجشنبه

توضيحات

درمانگاه: ماه سوم هر فصل (دوشنبه ها 5/11-5/9)، درمانگاه سل، پنج شنبه ها ساعت 11-10،  ويزيت بخش اورژانس بيمارستان امام رضا 2-1 ماه در سال، ويزيت بخش عفوني 4 ماه در سال، يك جلسه كلاسPBL در هر ماه، سه جلسه كلاس تئوري در هر دوره