آقاي دكتر فرهت

ایام هفته

8-7

9-8

11-9

13-11

شنبه

 

 

ويزيت بيماران بدحال

 

شركت در گزارش صبحگاهي بيمارستان امام رضا(ع)

ويزيت بخش

 

 

مطالعه و پژوهش و

پاسخگوئي به دانشجويان

 

يکشنبه

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

راند با کارآموزها يا کلاس PBL

دوشنبه

شركت در گزارش صبحگاهي بيمارستان امام رضا(ع)

ويزيت + ‍ژورنال کلاب

سه شنبه

ويزيت بخش

چهارشنبه

درمانگاه نوزادان (اینترن و رزیدنت و فلوی نوزادان)

پنج شنبه

كنفرانس هفتگي بيمارستان امام رضا(ع)

شركت در گزارش صبحگاهي  بيمارستان امام رضا + ويزيت

بخش

توضيحات

دو جلسه كلاس PBL  در هر ماه، دو كلاس تئوري در هر دوره