آقاي دكتر اعلمي

ایام هفته

9-8

10-9

11-10

12-11

13-12

شنبه

شركت در گزارش صبحگاهي بيمارستان امام رضا (ع) (4 ماه در سال)

ويزيت

 

 

مطالعه و پژوهش

و پاسخگوئي به دانشجويان

یکشنبه

گراند راند

 

دوشنبه

مطالعه و پژوهش

و پاسخگوئي به دانشجويان

ويزيت + درمانگاه

سه شنبه

 

چهارشنبه

شركت در گزارش صبحگاهي بيمارستان امام رضا (ع)

ويزيت

 

پنجشنبه

مطالعه و پژوهش

و پاسخگوئي به دانشجويان

 

 

توضيحات

درمانگاه (هر سه ماه يكبار(ماه دوم هر فصل) دوشنبه ها 5/11-5/9)،  ويزيت بخش عفوني 4 ماه در سال، ويزيت بخش اورژانس بيمارستان امام رضا 2-1 ماه در سال ، ويزيت بخش اورژانس بيمارستان دكتر شيخ يك ماه در سال، يك جلسه كلاسPBL در هر ماه، دو جلسه كلاس تئوري در هر دوره