آقاي دكتر اشراقي

ایام هفته

8:00-7:30

9:00-8:00

11-9

12:30-11:30

14-12:30

شنبه

انجام امور

اداري

شركت در گزارش صبحگاهي  بيمارستان شيخ

درمانگاه

بررسي مقالات

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

یکشنبه

جلسه مشترك inter  sex با جراحان اطفال

شركت در گراند راند بيمارستان امام رضا (ع)

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

ويزيت برابر برنامه  تنظيم شده

كنفرانس غدد و جلسه مشترك با جراحان نفرولوژي

جلسه آموزشي جهت دانشجويان

سه شنبه

درمانگاه ديابت

گزارش موردي

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

چهارشنبه

شركت در گزارش صبحگاهي  بيمارستان امام رضا

ويزيت

 

ژورنال كلاب

پنجشنبه

شركت در گزارش صبحگاهي  بيمارستان قائم

مطالعه و پژوهش

توضيحات

يك جلسه كلاس PBL در هر ماه، دو جلسه كلاس تئوري در هر دوره، ويزيت بخش اورژانس بيمارستان امام رضا 2-1 ماه در سال، ويزيت بخش غدد 4 ماه در سال