آقاي دكتر عطايي

ایام هفته

8:00-7:30

9:00-8:00

11-9

12:30-11:30

13-12:30

شنبه

ويزيت اوليه

شركت در گزارش صبحگاهي  بيمارستان امام رضا

راند با رزيدنت و کارآموزان و کارورزان

خلاصه پرونده و ويزيت مجدد بيماران تازه ارجاع داده شده

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

یکشنبه

ويزيت اوليه

 

شركت در گراند راند

درمانگاه اطفال با دانشجويان

دوشنبه

ويزيت اوليه

شركت در گزارش صبحگاهي  بيمارستان امام  رضا(ع)

 

ويزيت اصلي همراه راند بيماران با دانشجويان

 

خلاصه پرونده

ژورنال سرويس عمومي

سه شنبه

ويزيت اوليه همراه با راند

 

شركت در گزارش صبحگاهي  بيمارستان امام  رضا(ع)  و ژورنال كلاب

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

چهارشنبه

شركت در گزارش صبحگاهي  بيمارستان امام رضا(ع)

خلاصه پرونده

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

پنجشنبه

ويزيت اوليه

 

 

ژورنال بيماران

ويزيت و راند

خلاصه پرونده

ژورنال

توضيحات

يك جلسه  كلاس PBL  در هر ماه، يك جلسه كلاس تئوري در هر دوره، ويزيت بخش اورژانس بيمارستان امام رضا 4 ماه در سال،

گزارش موردي (سه شنبه هفته آخر هر ماه)