آقاي دكتر فرهنگي

ایام هفته

9:00-8:00

10-9

11-10

12-11

13-12

شنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي بيمارستان دكتر شيخ

 

ويزيت

 

 

 

مطالعه و پژوهش

و پاسخگوئي به دانشجويان

یکشنبه

 

ژورنال كلاب

دوشنبه

درمانگاه (كلينيك سرور)

سه شنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي بيمارستان دكتر شيخ

ويزيت

 

چهارشنبه

گراند راند

ويزيت

درمانگاه (بيمارستان دكتر شيخ)

پنجشنبه

TUMOR CLINIC دو بار در ماه (حضور كارآموزان در اين برنامه اجباري نيست)

ويزيت

شوراي پژوهشي 2 بار در ماه

توضيحات

يك جلسه كلاس PBL   در هر ماه و يك جلسه كلاس تئوري در هر دوره