برنامه هفتگی جلسات آموزشی گروه کودکان در سه مرکز:

روز

بیمارستان امام رضا (ع)

بیمارستان قائم (عج)

بیمارستان دکتر شیخ

شنبه

گزارش صبحگاهی

گزارش صبحگاهی

گزارش صبحگاهی/ بیماران به تشخیص رسیده

یکشنبه

گراند راند

گزارش صبحگاهی

گراند راند

دوشنبه

گزارش صبحگاهی

گراند راند

(دوشنبه اول هر ماه، گزارش صبحگاهی)

گزارش صبحگاهی داخلی و جراحی

سه شنبه

گزارش صبحگاهی

گزارش صبحگاهی و ژورنال كلاب يا كنفرانس آموزشي

کنفرانس رادیولوژی

چهارشنبه

کنفرانس رادیولوژی

کنفرانس مشترک گروه رادیولوژی و گروه اطفال (اولین چهارشنبه هر ماه)

کنفرانس رادیولوژی

گزارش صبحگاهی/ ژورنال کلاب

پنجشنبه

گزارش صبحگاهی و

کنفرانس هفتگی بیمارستان

گزارش صبحگاهی گروه و کنفرانس هفتگی بیمارستان

گزارش موارد جالب مشترک گروه اطفال (سومین پنجشنبه هر ماه)

گزارش صبحگاهی