رزیدنت های گروه اطفال دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال تحصيلي 1396-1395

 

نام و نام خانوادگی دستیاران سال یک

نام و نام خانوادگی دستیاران سال دو

نام و نام خانوادگی دستیاران سال سه

1

دکتر زهرا چایچی

دکتر سپیده نورخمامی

دکتر هدی شجاعی

2

دکتر سیده فرناز موسوی

دکتر مریم بهمدی

دکتر الهام سمزقندی

3

دکتر لیلا کاظمیان

دکتر سارا صادقی زاده

دکتر محسن محبی

4

دکتر سیده زهرا فرزادفر

دکتر مهدیه اکبری

دکتر عارفه ابویسانی

5

دکتر شیلا کیانی فر

دکتر قدسیه حاج زاده

دکتر علی قویدل

6

دکتر محدثه خاکپور

دکتر فرزانه زمانی

دکتر زینب قرونه

7

دکتر مینا اکرامی

دکتر سعیده اشکیل

دکتر رباب خداپرست

8

دکتر آزاده صید محمدخانی

دکتر الهام کارگزار

دکتر ملیکا زارعی

9

دکتر ربابه موسوی نژاد

دکتر مریم معرفت

دکتر مهدی بهنام

10

دکتر منا نصیری

دکتر فریده اسدزاده

دکتر نفیسه غفاریان

11

دکتر سودابه نکوهی

دکتر سعیده کیوانلو

دکتر فرزانه غلامزاده

12

دکتر سیده مژگان حیدری

دکتر اعظم فرامرزی

دکتر حوا جلالی نیا

13

دکتر حمید رضا گلدوزی

دکتر معصومه رفیعی

دکتر اسماء جاوید

14

دکتر فاطمه مختارپور

دکتر زکیه حسینی نیا

نفیسه پوربدخشان

15

 دکتر جواد اشترایه

 دکتر هانیه زندی

دکتر افسانه داوودی

16

دکتر بتول اسماعیلی

دکتر آزاده زارع

دکتر دکتر ویدا وثوق

17

 

 

دکتر مریم نوده شریفی

18

 

 

دکتر سیده نفیسه هوشیار حسینی

19

   

دکتر زهرا السادات احمدیان حسینی