بخش قلب

اساتید
 
فوق تخصص قلب کودکان
دانشیار 
 
فوق تخصص قلب کودکان
 دانشیار 
فوق تخصص قلب کودکان
استادیار 
 
فوق تخصص قلب کودکان
استادیار 
دستیاران
 
دکتر سعادت- دکتر چالاک
 
منابع آموزشی
 
برنامه آموزشی