بخش عفونی

 اساتید
   دکتر عبدالکریم حامدی
فوق تخصص عفونی کودکان
 (استاد)
فوق تخصص عفونی کودکان
(استادیار)
فوق تخصص عفونی کودکان
(استادیار)

دستیاران 

دکتر گنجی- دکتر صادقی نسب- دکتر میرزایی

 برنامه آموزشی 
 
 
بخش آموزشی عفونی کودکان(کارآموز-کارورز-رزيدنت)