بخش عمومی

اساتید
دکتر هادی امیریان
 متخصص کودکان
استاد 
دکتر علیرضا عطایی
متخصص کودکان
استادیار
دکتر سمانه کوزه گران
تخصص کودکان
استاديار
تخصص کودکان
استادیار
متخصص کودکان
استادیار
 دستیاران
 دکتر دهقان- دکتر بنی حسن 

برنامه آموزشی