مسئولین

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عنوان مسئولیت

نام و نام خانوادگی

مدیر گروه

دکتر جواد آخوندیان

ریاست بخش اطفال بیمارستان قائم

دکتر الهه حیدری

ریاست بخش اطفال بیمارستان امام رضا

دکتر حسن بیرجندی

ریاست بخش اطفال بیمارستان دکتر شیخ

دکتر علی قاسمی

ریاست بخش اطفال بیمارستان اکبر

دکتر علی خاکشور

معاون مدیر گروه

دکتر عبدالکریم حامدی

معاون آموزشی بخش اطفال بیمارستان قائم

دکتر راحله فرامرزی

معاون آموزشی بخش اطفال بیمارستان شیخ

دکتر حمید فرهنگی

معاون آموزشی بخش اطفال بیمارستان امام رضا

دکتر بهاره ایمانی

معاون آموزشی بخش اطفال بیمارستان اکبر

دکتر حمیدرضا کیانی فر

مسئول رزیدنت ها

دکتر علی خاکشور

مسئول آموزش پزشکی عمومی

دکتر عبدالرضا ملک

مسئول پژوهشی گروه

دکتر مریم خالصی

مسئول کنفرانس مشترک موارد جالب

دکتر حمید فرهنگی

مسئول کنفرانس مشترک رادیولوژی

دکتر حمید آهنچیان

مسئول کمیته آموزشی گروه

دکتر احمد شاه فرهت

مسئول سایت

دکتر زهرا چایچی

رابط گروه در برنامه های آموزش مداوم

دکتر حمید آهنچیان

مسئولین گروه اطفال