بخش نفرولوژی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
اساتید 
 
فوق تخصص کلیه کودکان
 دانشیار
فوق تخصص کلیه کودکان
دانشیار
دکتر آنوش آذرفر
فوق تخصص کلیه کودکان
استادیار
دستیاران فوق تخصصی
دکتر سروري-دکتر  محمود ملک نژاد-دکتر جلیل مشاری
دستیاران
دکتر هوشیار- دکتر حیدری- دکتر صفار
کتاب مبانی طب کودکان نلسون مباحث نفرولوژی، اورولوژی,بیماریهای متابولیک ارثی ، آب و الکترولیت
برنامه آموزشی