بخش هماتولوژی - آنکولوژی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
اساتید
 متخصص خون کودکان
دانشیار
 فوق تخصص خون کودکان 
دانشیار
 فوق تخصص خون کودکان
 استادیار
  فوق تخصص خون کودکان
استادیار
دستیاران
دکتر اقبال- دکتر حصاری- دکتر احمدیان
برنامه آموزشی
برنامه آموزشی اعضای هیئت علمی بخش هماتولوژي – انكولوژی
منابع آموزشی
کتاب مبانی طب کودکان نلسون مباحث رشد طبیعی ، بیماریهای خون، بیماریهای متابولیک ارثی ،
بیماریهای تغذیه ای