مدير برنامه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
مدير دوره دستياري تخصصي اطفال
 
 
 
دکتر علی خاکشور
 
متخصص کودکان (دانشیار)
 
آدرس: بيمارستان کودکان اکبر