آقاي دكتر بني هاشم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ایام هفته

9:00-8:00

10-9

11-10

12-11

13-12

شنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي  بيمارستان قائم (عج)

 

 

 

 

ويزيت

 

 

 

 

 

 

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

 

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

یکشنبه

 

شرکت درگزارش صبحگاهي بيمارستان دكتر شيخ

ژورنال كلاب

دوشنبه

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

سه شنبه

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

درمانگاه

چهارشنبه

بررسي پايان نامه هاي  بيمارستان قائم

 

 

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

 

پنجشنبه

Tumor CLINIC

دوبار در ماه

توضيحات

يك جلسه كلاس  كلاس PBL در هر ماه و يك جلسه كلاس تئوري در هر دوره