آقاي دكتر اسماعيلي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ایام هفته

9:00-8:00

10-9

11-10

12-11

13-12

شنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي بيمارستان قائم

 

 

ويزيت بيماران و آموزش باليني دانشجويان، رزيدنتها و فلوها

 

مشاركت در كميته هاي بيمارستاني

اسكيل لب بيمارستان قائم (هر ماه يك جلسه)

یکشنبه

 

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

ژورنال كلاب (هفته در ميان)

مطالعه و پژوهش

شركت در كنفرانس مشترك با متخصصين اورولوژي در بيمارستان قائم

شركت در شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي

 

مطالعه و پژوهش

و پاسخگوئي به دانشجويان

دوشنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي

مشترك با گروه جراحي

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

سه شنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي بيمارستان دكتر شيخ

درمانگاه

چهارشنبه

گراند راند

ويزيت بيماران و آموزش باليني دانشجويان، رزيدنتها و فلوها

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

 

مطالعه و پژوهش

و پاسخگوئي

به دانشجويان

 

پنجشنبه

ويزيت بيماران و آموزش باليني دانشجويان، رزيدنتها و فلوها

شركت در جلسه

text  Review توسط  فلو

مطالعه و پژوهش

و پاسخگوئي به دانشجويان

جلسه پژوهشي گروه

توضيحات

شركت در جلسات دفاع از پايان نامه ، جلسات گروه، جلسات شوراي اجرائي گروه  بر حسب مورد،  ويزيت بخش نفرولوژي و بخش همو دياليز و راند با دانشجويان  10روز اول هر ماه،  يك جلسه  كلاس PBL در هر ماه و يك كلاس تئوري در هر دوره ، سه برنامه  skill labدر هر دوره