خانم دكتر بديعي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ایام هفته

9:00-8:00

10-9

11-10

12-11

13-12

شنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي بيمارستان دكتر شيخ

 

ويزيت

 

 

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

 

یکشنبه

دوشنبه

ويزيت

درمانگاه

سه شنبه

درمانگاه (كلينيك سرور)

چهارشنبه

گراند راند

 

ويزيت

 

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

پنجشنبه

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

توضيحات

يك جلسه  كلاس PBL در ماه، يك جلسه كلاس تئوري در هر دوره