خانم دكتر ناصري

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ایام هفته

9:00-8:00

10-9

11-10

12-11

13-12

شنبه

گزارش صبحگاهي بيمارستان امام رضا (شنبه اول و سوم هر ماه) و بيمارستان دكتر شيخ (شنبه دوم و چهارم هر ماه)

 

 

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

 

 

 

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

یکشنبه

 

شرکت درگزارش صبحگاهي بيمارستان دكتر شيخ

ژورنال كلاب

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

دوشنبه

درمانگاه

سه شنبه

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

 

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

چهارشنبه

گراند راند

پنجشنبه

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

Text Review

مطالعه و پژوهش

شوراي آموزشي و پژوهشي هر كدام 1 بار در ماه

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

توضيحات

ويزيت بخش نفرولوژي و بخش همودياليز و راند با دانشجويان  10 روز دوم هر ماه،   يك جلسه كلاس PBL در هر ماه، يك جلسه كلاس تئوري در هر دوره