خانم دكتر قانع

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ایام هفته

9:00-8:00

10-9

11-10

12-11

13-12

شنبه

 شرکت درگزارش صبحگاهي بيمارستان امام رضا و دكتر شيخ هفته در ميان

 

                         مطالعه و پژوهش         

كميته هاي بيمارستان هفته در ميان (13-30/11)

یکشنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي بيمارستان دكتر شيخ

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

ژورنال كلاب

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

دوشنبه

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي

بيمارستان قائم و دكتر شيخ هفته در ميان

مطالعه و پژوهش

 

چهارشنبه

گراند راند

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

درمانگاه

پنجشنبه

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

 

Text Review

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

شوراي پژوهشي 2 بار در ماه

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

توضيحات

ويزيت بخش نفرولوژي و بخش همودياليز و راند با دانشجويان  10 روز آخر هر ماه،  يك جلسه  كلاس PBL  در هر ماه و يك جلسه كلاس تئوري در هر دوره