آقاي دكتر قاسمي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ایام هفته

9:00-8:00

10-9

11-10

12-11

13-12

شنبه

مطالعه و پژوهش

راند با كارآموزان

ويزيت

 

یکشنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي

بيمارستان امام رضا  (ع)

شركت در گراند راند بيمارستان امام رضا (ع)

درمانگاه (10/30 – 12)

دوشنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي بيمارستان دكتر شيخ

 

ويزيت

 

مطالعه و پژوهش

و پاسخگوئي به دانشجويان

 

سه شنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي

چهارشنبه

شركت در گراند راند

ويزيت

كلينيك سرور

پنجشنبه

TUMOR CLINIC  دو بار در ماه

ويزيت

 

شوراي آموزشي و پژوهشي هر كدام 1 بار در ماه

توضيحات

يك جلسه  كلاس PBL  در هر ماه، يك جلسه كلاس تئوري در هر دوره