آقاي دكتر سيدي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ایام هفته

9:00-8:00

10-9

11-10

12-11

13-12

شنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي بيمارستان دكتر شيخ

 

 

ويزيت با دانشجويان،

اينترنها و رزيدنتها

كميته بيمارستاني

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

یکشنبه

ژورنال كلاب

دوشنبه

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

 

 

شركت در جلسات معاونت بهداشتي

 

 

سه شنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي بيمارستان دكتر شيخ

چهارشنبه

گراند راند

پنجشنبه

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

 

ويزيت

 

درمانگاه

توضيحات

يك جلسه  كلاس PBL  در هر ماه، دو جلسه كلاس تئوري در هر دوره