برنامه هفتگی گروه اطفال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

{tab=برنامه هفتگی مرکز قائم(عج) }

  ایام هفته         
ساعت 9-8              9-11.30            12-13 درمانگاه    کلاس دانشجویان  
  شنبه  مورنینگ-کیس های به تشخیص رسیده- اولین شنبه ماه وبینار مشترک با سبزوار راند بالینی pbl کمیسیون فوق تخصصی اعصاب 13-11 اسکیل لب استاژر و اینترن طبق برنامه تنظیمی گروه  
  یکشنبه  مورنینگ- دومین یکشنبه ماه وبینار مشترک با سبزوار راند بالینی pbl اعصاب 13-10    
  دوشنبه  گراند راند راند بالینی pbl      
  سه شنبه  مورنینگ- ژورنال کلاب هفته در میان- سومین سه شنبه ماه وبینار مشترک با سبزوار راند بالینی pbl اعصاب 13-10    
  چهارشنبه  کنفرانس رادیولوژی- چهارمین چهارشنبه ماه وبینار مشترک با سبزوار راند بالینی pbl اعصاب 13-10- اطفال 10-9    
  پنجشنبه  مورنینگ کارورزی- کنفرانس موارد جالب سومین پنجشنبه هر ماه
راند بالینی pbl جنرال10-8- نوزادان 12-9- کمیسیون فوق تخصصی اعصاب 13-11 کلاس تئوری استاژر 14-7.30  

{tab=برنامه هفتگی مرکز امام رضا(ع)2}{/tabs}