بخش غدد و متابولیسم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
اساتید
 فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان
 
استاد 
فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان
 دانشیار
 فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان
 استادیار
دستیاران فوق تخصصی 
دکتر عفت خراساني - دکتر راحله میرصدرایی 
دستیاران 
 دکتر فرخ- دکتر پورسلطانی- دکتر لطفی