بخش اورژانس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
اساتید
دکتر عليرضا عطائي نخعي

متخصص بيماريهاي کودکان 

استاديار
دستیاران 
دکتر مجمع- دکتر خزاعی
برنامه آموزشی
منابع آموزشي