بخش قلب

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
اساتید
 
فوق تخصص قلب کودکان
دانشیار 
 
فوق تخصص قلب کودکان
 دانشیار 
فوق تخصص قلب کودکان
استادیار 
 
فوق تخصص قلب کودکان
استادیار 
دستیاران
 
دکتر سعادت- دکتر چالاک
 
منابع آموزشی
 
برنامه آموزشی