بخش نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  اساتید
فوق تخصص نوزادان
استاد  
 فوق تخصص نوزادان
 استادیار
دستیاران فوق تخصصی
دکتر احمد قاسمیان - دکتر شادی نوری زاده
دکتر انصاری- دکتر طوسی- دکتر نانوا باشی
منابع آموزشی 
 کتاب مبانی طب کودکان نلسون مباحث رشد طبیعی ، بیماریهای نوزادان،
بیماریهای متابولیک ارثی ، بیماریهای تغذیه ای
راهنماي باليني مراقبتهای اتاق زایمان