نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
اساتید
فوق تخصص نوزادان
استاد
 فوق تخصص نوزادان

دانشیار
فوق تخصص نوزادان
دانشیار
فوق تخصص نوزادان
استادیار
 دستیار فوق تخصصی
 دکتر فاطمه زغیبی زاده
دستیاران
 دکتر رخشانی- دکتر طالبی- دکتر ناصری
منابع آموزشی
  کتاب مبانی طب کودکان نلسون مباحث رشد طبیعی ، بیماریهای نوزادان، بیماریهای متابولیک ارثی ، بیماریهای  تغذیه ای
برنامه آموزشی
راهنماي باليني مراقبتهای اتاق زایمان
چک لیست عملکرد