بخش اعصاب

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
اساتید
فوق تخصص اعصاب كودكان
(استاد)
فوق تخصص اعصاب كودكان
 (استاد)

دستیاران فوق تخصصی   

دکتر قهرمانی- دکتر محمدی- دکتر خلیقی

Lumbar Puncture (LP) in children

 

ددد